VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Ing. Jana Bakičová - www.zena50plus.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zena50plus.sk je Ing.Jana Bakičová , Pod Lipinami 244/4, 076 61 Dargov, IČO 33 282 650 , DIČ 103 296 0654
2. Predávajúcim je Ing.Jana Bakičová , Pod Lipinami 244/4, 076 61 Dargov, IČO 33 282 650 , DIČ 103 296 0654
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.zena50plus.sk je Ing.Jana Bakičová , Pod Lipinami 244/4, 076 61 Dargov, IČO 33 282 650 , DIČ 103 296 0654
4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.zena50plus.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.zena50plus.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky wwwzena50plus.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google hangout).
9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
10. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.zena50plus.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
2. Predávajúci nie je platcom DPH.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Platobné podmienky

1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.zena50plus.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay (Online platobnou kartou: VISA, VISA
electron, MasterCard, Maestro alebo bankovým prevodom).
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.
b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
2. Forma platby - Platba je možná jedine jednorazová, platba na splátky nie je možná.
3. Bonusy - Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke www.zena50plus.sk , budú zaslané spolu s produktom po uhradení čiastky.

Dodacie podmienky

1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).
3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu jana@janabakicova.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese jana@janabakicova.sk.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie digitálneho obsahu, klient udeľuje výslovný súhlas, aby mu bol digitálny obsah dodaný pred uplynutím lehoty pre odstúpenie zmluvy a súčasne berie na vedomie, že v tomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy / Zákon č. 102/2014 Z. z. §7 ods. 6 písm. a) až l)/.

Zabezpečenie a ochrana autorských práv

1. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a k online produktu alebo poskytovanej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužívanie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva /online produkty/ spolu aj s ich náplňou podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva použiť autorské dielo môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú spôsobí porušením práv na ochranu autorského diela.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Zodpovednosť za obsah webu

1. Webová stránka www.zena50plus.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Vylúčenie zodpovednosti

Vstupom do výukových predmetov Akadémie tretieho veku/vzdelávací program/rozumieme, že akékoľvek použitie informácií z týchto výukových premetov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba vo vašich rukách a Jana Bakičová ani autori jednotlivých vyukových predmetov za nich nenesú žiadnu zodpovednosť.

Jana Bakičová a autori resp. lektori vyukových predmetov sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za presnosť informácií. Všetky informácie v jednotlivých predmetoch vychádzajú iba z vlastných skúsenosti autorov resp. lektorov. Tieto skúsenosti sú subjektívne a ich interpretácia môže byť neúplná a nepresná a preto Jana Bakičová a ani autori resp. lektori týchto predmetov nenesú zodpovednosť za rozhodnutie, ani akciu založenú na týchto odporučeniach.

Jana Bakičová ani autori resp. lektori jednotlivých vyukových predmetov nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií v tomto kurze.

Každý zákazník, ktorý si kúpi niektorý z výukových predmetov, je úplne svojprávny a úplne zodpovedný za svoje jednanie, chovanie a svoje rozhodovanie. Úspech v aplikovaní z jednotlivých predmetov závisí nielen na znalostiach získaných vo vyukových predmetoch, tak tiež aj na faktoroch, ktoré nemôžeme ovplyvniť...napr. zákazníkove schopnosti či vedomosti alebo situáciu na trhu, obchodných znalostiach alebo aj zdravotného stavu a pod.   

Podnikanie je riziková činnosť, ktorá môže viesť k finančným stratám a životným zmenám. Toto všetko je iba vo vašich rukách. Jana Bakičová ani autori resp. lektori vzdelávacích predmetov nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú využitím informácií z jednotlivých vzdelávacích predmetov.  

Alternatívne riešenie sporov

 a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na jana@janabakicova.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.mája 2016.

V Dargove 1.mája 2016
Ing.Jana Bakičová